มจธ. จับมือ สยามพิวรรธน์ มุ่ง Upskill วิศวกรมืออาชีพ พัฒนา “หลักสูตรช่างประจำอาคาร” ยุคใหม่ หลักสูตรแรกของไทย รองรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

มจธ. จับมือ สยามพิวรรธน์ มุ่ง Upskill วิศวกรมืออาชีพ พัฒนา “หลักสูตรช่างประจำอาคาร” ยุคใหม่ หลักสูตรแรกของไทย รองรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กำลังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญในระบบอาคาร จนทำให้เกิดภาวะ Talent War มีการแย่งชิงช่างหรือวิศวกรประจำอาคารอย่างรุนแรง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและป้องกันอุบัติเหตุ หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบต่อการลด “มูลค่า” และ “ความน่าสนใจ” ของอาคารในสายตานักลงทุนและคนทำธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมมือกับ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ สยามพิวรรธน์ อคาเดมี (SIAM PIWAT Academy) ในการพัฒนาหลักสูตร Non-Degree เพื่อยกระดับทักษะอาชีพของช่างและวิศวกรประจำอาคาร ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย โดยจะเริ่มเปิดสอนครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2567

“หลักสูตรพื้นฐานการจัดการระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร Utility Management” เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น (Non Degree) มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากำลังคน สาขา Utility Management ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่กำลังขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางและรอบด้านในการดูแลระบบต่าง ๆ ในอาคารยุคใหม่ และรองรับความต้องการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. กล่าวถึงความสำคัญของหลักสูตรนี้ว่า การเจริญเติบโตของเมืองและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้มีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีทักษะในการบริหารจัดการระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่มีความหลากหลาย สามารถควบคุมระบบต่าง ๆ ในอาคาร รู้การบริหารในทุกระบบ รวมถึงการบริหารอุปกรณ์แต่ละชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ช่างหรือวิศวกรประจำอาคารในปัจจุบันส่วนใหญ่ จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามสาขาวิชาที่ร่ำเรียนมา อาทิ เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา และที่ผ่านมายังไม่มีหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ให้มีทักษะรอบด้าน ในลักษณะ versatile ที่จะสามารถดูแลและบริหารระบบที่ซับซ้อนของอาคารยุคใหม่ ๆ อาทิ green building, smart building หรือรองรับเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือระบบ AI และอื่น ๆ ได้อย่างครบวงจร

“มจธ. ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม นอกจากผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพสู่สังคมแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายขยายพันธกิจด้านการพัฒนาบัณฑิตไปสู่การพัฒนากลุ่มคนวัยทำงาน (Working Adults) ในภาคอุตสาหกรรมภายใต้ชื่อ “KMUTTWORKS” ซึ่งเป็นโมเดลความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ เพื่อการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของคนวัยทำงานอย่างยั่งยืน โดยออกแบบหลักสูตรประกาศนียบัตร ภายใต้โจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม (Real Demand) ซึ่งเป็นโปรแกรมการศึกษารูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นด้านการสร้างกำลังคน พัฒนาศักยภาพ และยกระดับทักษะกำลังคนวัยทำงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม สอดรับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ต้องการให้สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทกว้างมากขึ้นโดยเข้าไปมีส่วนในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตของประเทศไทย”

คุณจารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล HR – Executive Consulting และที่ปรึกษา โครงการ Siam Piwat Academy บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “65 ปีที่ผ่านมา สยามพิวรรธน์ มุ่งพัฒนาและบริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม และสยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพฯ จนได้รับการยอมรับให้เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องมาเยือนของนักเดินทางจากทั่วโลก เหล่านี้สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญในการบริหารอาคารและประสบการณ์อย่างสูงในด้าน facility management และเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคลากรของบริษัทไปอีกขั้น รวมทั้งความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนของประเทศ บริษัทฯ จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของกลุ่มบุคลากรสายงานช่างประจำอาคารหรือวิศวกรประกอบอาคาร เพราะความมั่นคงปลอดภัยของอาคารเป็นรากฐานสำคัญของธุรกิจทุกประเภท”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. ยังเสริมอีกว่า “อนาคตจะมีโครงการขนาดใหญ่หรือศูนย์การค้าใหญ่อีกมาก และกำลังต้องการคนกลุ่มนี้ วิศวกรที่ทำหน้าที่ดูแลบริหารอาคาร โดยเฉพาะ ecosystem ของอาคารมีความสำคัญไม่น้อยกว่าวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคาร ช่างหรือวิศวกรอาคารที่เอกชนต้องการนั้นจะต้องสามารถคาดการณ์หรือมองเห็นว่ามีปัญหาอะไรผิดสังเกต ในระบบน้ำ ไฟ แอร์ ลิฟต์ บันไดเลื่อน และต้องสามารถวางแผนในการป้องกันได้ก่อนด้วย ไม่ใช่ให้เกิดเหตุแล้วค่อยมาแก้ปัญหา ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมาเติมเต็มช่องว่างในการช่วยยกระดับอาชีพช่างอาคารหรือยกระดับอาชีพช่างนิติบุคคลหมู่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรที่อยู่ในสายงานช่างอาคาร นักศึกษา รวมถึงผู้จบ ปวช.-ปวส. ที่มีประสบการณ์ หรือนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สาขาเฉพาะทาง ที่สนใจประกอบอาชีพหรือต้องการทำงานร่วมกับคนกลุ่มสายอาชีพนี้”

ดร.อรกัญญาณี เลี้ยงอิสสระ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มจธ. กล่าวว่า “หลักสูตรนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาจากโจทย์ที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม นำความต้องการของประเทศมาสะท้อนให้กับนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาได้เห็นภาพความต้องการแรงงานจริงในตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ Siam Piwat Academy ได้เห็นแนวทางการพัฒนากำลังคนของ KMUTTWORKS ที่เป็นเครื่องมือในการต่อยอดทักษะสมรรถนะให้แก่กำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงจุด และว่องไว ซึ่งปัจจุบันด้วยภาวการณ์แข่งขันที่สูงทำให้ในหลาย ๆ มิติ ภาคธุรกิจและเอกชนไม่สามารถรอถึง 4-5 ปี ให้มหาวิทยาลัยผลิตกำลังคนได้ หลักสูตร Non-Degree ที่เราออกแบบมานี้ จึงตอบโจทย์ได้มากกว่า เพราะนอกจากจะเน้นปูพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ที่ช่างหรือวิศวกรอาคารควรรู้ เช่น Anatomy of the Building ยังเน้นเรื่องใหม่ๆ ที่ช่างประจำอาคารในศูนย์การค้าหรืออาคารขนาดใหญ่จำเป็นต้องรู้และเตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็น Smart Building และ Smart Energy”

จุดเด่นของหลักสูตร คือเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร หรือ Non-Degree Program เรียนแบบไม่มุ่งเน้นปริญญา แต่ในอนาคตผู้เรียนก็สามารถสะสมเครดิต เพื่อเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบปริญญาได้เช่นกัน โดยหลักสูตร Utility Management นี้ จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ basic, intermediate, advanced และ expert ถือเป็นหลักสูตรแรกของไทยที่บูรณาการวิชาชีพวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการอาคารเข้าด้วยกันถึง 10 ทักษะ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับระบบอาคาร รหัสและระเบียบการก่อสร้าง ความชำนาญด้านเทคโนโลยี ทักษะการบำรุงรักษาและซ่อมแซม การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน การจัดการความเสี่ยงฉุกเฉิน ทักษะการบริการลูกค้า การทำงานเป็นทีม การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการจัดการทางการเงิน และการสร้างระบบ PV แบบบูรณาการ ซึ่งหลักสูตรระดับ Basic จะเปิดสอนรุ่นที่ 1 ในเดือนกรกฎาคมนี้ และทยอยเปิดระดับอื่น ๆ และรุ่นถัด ๆ ไปให้ครบสี่ระดับภายในปีการศึกษา 2568 ผู้ที่เรียนจบและผ่านกระบวนการวัดผล หากสนใจจะเข้าทำงานในบริษัทในเครือสยามพิวรรธน์ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Loading

Share this post


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า