รมว.อว.คุณศุภมาส เปิดงาน “9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน : SDU Community Engagement Expo 2023” โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ ม.สวนดุสิต ที่ร่วมพัฒนาให้ชุมชนใน จ.สุพรรณบุรี

รมว.อว.คุณศุภมาส เปิดงาน “9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน : SDU Community Engagement Expo 2023” โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ ม.สวนดุสิต ที่ร่วมพัฒนาให้ชุมชนใน จ.สุพรรณบุรี

คุณศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิด “งาน 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน : SDU Community Engagement Expo 2023” ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีคุณสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมที่ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566

คุณศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. ได้มอบนโยบายในการให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ว่า การพัฒนาเชิงพื้นที่ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ในกลุ่มที่มุ่งพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ซึ่งเป้าหมายหลักของการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่คือ การพัฒนาระดับท้องถิ่นและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา และเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค การดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา การผลิตบัณฑิต ให้บริการวิชาการ ประยุกต์ความรู้ สู่การปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติ และการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ทั้งนี้ ในส่วนของการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ของกระทรวง อว. ได้มอบนโยบายด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวคิด “วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ” และ “เน้นประเด็นสำคัญของประเทศ อาทิ ความพอเพียง ความยั่งยืน เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)” มุ่งส่งเสริมการสร้างและสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรม เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการนวัตกรรมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเยาวชน สตาร์ตอัป SMEs และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ รวมไปถึงการทำให้ อว. เป็นกระทรวงเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนและกับประเทศ ด้วยความรู้และนวัตกรรมโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่เปิด หรือพื้นที่สำหรับโอกาสให้กับคนไทยทุกคน ตลอดจนเน้นการมีส่วนร่วมกับพื้นที่และชุมชน เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โดยรอบของมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนงานวิจัยนำไปสู่การแก้ไขปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจ

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า งาน 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก โดยกิจกรรมแรก SuanDusitness เป็นกิจกรรมการนำเสนอการเดินทางผ่านกาลเวลาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ผลงาน สู่แรงบันดาลใจ สะท้อนผ่านนิทรรศการสู่การอยู่รอดอย่างยั่งยืน ตลอดจนการนำองค์ความรู้จากระบบเมืองของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สู่การบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรม การประกวดงานเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย บนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติอย่างประณีตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในด้านคหกรรมศาสตร์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ

กิจกรรม SDU Community Engagement Expo 2023 ที่ท่านรัฐมนตรีฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้ง 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย

1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

2) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

3) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

4) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

5) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

6) กรมราชทัณฑ์

7) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)

8) สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

โดยเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบไปด้วย กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้รับทุนงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กิจกรรมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาคีในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น กิจกรรมการนำเสนอชิม ช็อป ชิล สินค้าเกษตรปลอดภัยวิถีใหม่ ซึ่งนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยในมิติ ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าผักผลไม้สด สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผักผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง และกิจกรรมในการสนองงานพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้รับผิดชอบหลักด้านการวิจัยและการจัดงาน SDU Community Engagement Expo 2023 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า งาน SDU Community Engagement Expo 2023 เป็นการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการร่วมพัฒนาให้แต่ละชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี สร้างสรรค์นวัตกรรม และงานนี้จะเป็นการส่งเสริมเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้นำผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมพัฒนามาจัดจำหน่าย ภายใต้กิจกรรม ชิม ช็อป ชิล สินค้าเกษตรปลอดภัยวิถีใหม่ ทั้งผักผลไม้สด สินค้าเกษตรแปรรูป ประเภทผักผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแพลตฟอร์มการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของชุมชนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Loading

Share this post


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า