วว. ผนึกกำลัง วช. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง จัดกิจกรรมปลูกป่า “90 ไร่ 9,000 ต้น” ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

วว. ผนึกกำลัง วช. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง จัดกิจกรรมปลูกป่า “90 ไร่ 9,000 ต้น” ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา จัดกิจกรรม “ปลูกป่า 90 ไร่ 9,000 ต้น” ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าสงวนสะแกราช รองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งสอดรับการดำเนินงานโครงการ ASEAN Green Initiative และกิจกรรม CSR ของ วว. โดยใช้เทคโนโลยีการเพาะเห็ดไมคอร์ไรซาร่วมกับการปลูกต้นไม้ ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช มุ่งสู่การสร้างต้นแบบป่าครัวเรือน เพื่อเป็นแหล่งอาหาร/สร้างรายได้ที่ยั่งยืน

โอกาสนี้ วว. ได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ คุณปริชญ์ รังสิมานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความรับผิดชอบต่อสังคม วว. คุณสมพร มั่งมี กรรมการบริหาร วว. คุณฐิติมา ตั้งประเสริฐ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร พร้อมผู้บริหาร บุคลากรและหน่วยงานพันธมิตร ผู้แทนชุมชนรอบสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมปลูกป่าด้วย

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานฯ ว่า กิจกรรม “ปลูกป่า 90 ไร่ 9,000 ต้น” ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ครั้งนี้ วว. และพันธมิตรร่วมสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงให้ความสำคัญกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การเสริมสร้างและปลูกฝังให้ราษฎรเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้

ดังนั้นในฐานะที่ วว. เป็นหน่วยงานด้านวิจัยและพัฒนาของประเทศ จึงมีแนวคิดในการนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ยกระดับการปลูกป่าโดยใช้เทคโนโลยีการเพาะเห็ดไมคอร์ไรซาร่วมกับการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างสภาวะการพึ่งพากับต้นไม้ชนิดที่เป็นพืชอาศัยแบบเกื้อกูลกัน และช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ช่วยสร้างพื้นที่ต้นแบบนิเวศป่ากินได้ ป่าเศรษฐกิจ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้นแบบสำหรับการสร้างป่าครัวเรือน เพื่อเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ที่ผ่านมา วว. ประสบผลสำเร็จในการถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกไม้เศรษฐกิจ ร่วมกับเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซาในหลายพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนโครงการฯ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลการดำเนินงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชนทั่วประเทศ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเห็ดไมคอร์ไรซามาใช้ประโยชน์ร่วมกับการปลูกไม้เศรษฐกิจ ส่งผลให้พืชเจริญเติบโต แข็งแรง สมบูรณ์ มากกว่าพืชที่ไม่ได้ใส่เชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา 2-3 เท่า

“…กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 90 ไร่ 9,000 ต้น ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตัวกิจกรรมปลูกป่าอย่างเป็นทางการ วว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างความตระหนักให้สังคมได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมกับการสร้างแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ในด้านการปลูกป่าพร้อมเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา สร้างงานและสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่น นอกจากนี้การดำเนินกิจกรรมยังสอดคล้องกับการดำเนินโครงการ ASEAN Green Initiative และกิจกรรม CSR ของ วว. ที่มีเป้าหมายให้ชุมชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นรากฐานของการทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน…”

คุณปริชญ์ รังสิมานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความรับผิดชอบต่อสังคม วว. กล่าวว่า สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานีวิจัยส่วนภูมิภาคของ วว. ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งแรกของประเทศไทย และเป็น 1 ใน 168 พื้นที่ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงทั้งด้านพันธุ์พืชและสัตว์ป่า เป็นสถานีวิจัยที่มุ่งแสวงหาความร่วมมือในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สถานีฯ จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจแบบผสมผสานในพื้นที่ให้แก่ชุมชนโดยรอบมาอย่างต่อเนื่อง

“…การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันนี้ เป็นการปลูกป่าพรรณไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้มะค่า ไม้แดง ผสมเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา ที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตและลดอัตราการตาย อีกทั้งยังมีผลพลอยได้เป็นเห็ดป่ากินได้แก่ชุมชนโดยรอบสถานีฯ จึงนับเป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ต้นแบบป่านิเวศ ป่ากินได้ ป่าเศรษฐกิจ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประชาชนสามารถใช้เป็นแหล่งอาหาร และเป็นต้นแบบสำหรับการปลูกป่าเพื่อสร้างรายได้และสร้างแหล่งอาหาร เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนและผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าปลูกเพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจ การคำนวณปริมาณการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 capture และการขายคาร์บอนเครดิตภายในพื้นที่ป่าของตนเอง เมื่อได้รับการประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนตามมาตรฐาน และสนับสนุนเป้าหมายที่มุ่งสู่ Net Zero Emissions ของประเทศ…”

Loading

Share this post


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า