“เอ็นไอเอ ร่วม มูลนิธิข้าวไทย” หนุนภาคเอสเอ็มอี – อุตฯ เกษตร ใช้นวัตกรรมอัปเกรดข้าวสู่โพรดักมูลค่าสูง พร้อมรุกกระตุ้นพืชเศรษฐกิจหลักของชาติ ด้วยการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย 2567

“เอ็นไอเอ ร่วม มูลนิธิข้าวไทย” หนุนภาคเอสเอ็มอี – อุตฯ เกษตร ใช้นวัตกรรมอัปเกรดข้าวสู่โพรดักมูลค่าสูง พร้อมรุกกระตุ้นพืชเศรษฐกิจหลักของชาติ ด้วยการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย 2567

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับเพิ่มมูลค่าข้าวไทย ทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตผ่าน “การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2567” เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่นวัตกรผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมข้าวไทย และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวด ได้ทั้งผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวหรือกระบวนการผลิตข้าว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ผ่านทาง https://thairice.org/?p=13534

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ได้สร้างและกระตุ้นความสนใจในกลุ่มคนไทยให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว และเกิดการผลิตในเชิงพาณิชย์มากขึ้น ซึ่งถือเป็นการช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี เนื่องจากรัฐบาลมองเห็นความสำคัญของการสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หลังจากที่ได้เริ่มจัดการประกวดไปได้ 4 ปี ทางมูลนิธิฯ มองเห็นถึงความเหลื่อมล้ำของกลุ่มนวัตกรที่มาจากกลุ่มอุตสาหกรรม และที่มาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในแง่ของศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าว ดังนั้น ในปีที่ 5 จึงได้เริ่มสนับสนุนส่งเสริมให้มีนวัตกรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งผลงานเข้าประกวดมากขึ้น โดยแยกการตัดสินรางวัลออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบของกลุ่มที่มีศักยภาพต่างกัน

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า NIA มุ่งมั่นเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้บทบาท “ผู้กำหนดทิศทางนวัตกรรม (Focal Conductor)” และนอกเหนือจากภารกิจในการสนับสนุนด้านเงินทุนแล้ว การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรม ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยสร้างความตระหนักด้านนวัตกรรม NIA จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมข้าว เพื่อการผลิตและบริการเชิงพาณิชย์ และได้ดำเนินการจัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยขึ้น มาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 16 แล้ว

ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมา NIA ได้ดำเนินงานเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้าน “ข้าว” ของประเทศไทย ให้ก้าวสูงขึ้น โดยได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่ทำนวัตกรรมจากข้าวไปแล้วกว่า 100 โครงการ มูลค่าการสนับสนุนกว่า 50 ล้านบาท ก่อให้เกิดการลงทุนรวมกว่า 392 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการนำนวัตกรรมไทยไปใช้ประโยชน์ และจุดประกายให้คนไทยเกิดความตื่นตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่จะนำพาประเทศไปสู่การเป็นชาตินวัตกรรม (Innovation Nation)

คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การจัดการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย มีเป้าหมายเพื่อคัดเลือกนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ข้าว รวมถึงกระบวนการผลิตที่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย ให้สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาของการประกวดฯ 15 ปีที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานนวัตกรรมข้าวไทย ทั้งสิ้น 669 ผลงาน และมีผลงานที่ได้รับรางวัลไปแล้ว 77 ผลงาน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่า ความสนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม สำหรับเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวของประเทศเพิ่มขึ้น ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า มีผลิตภัณฑ์ข้าวแปลกใหม่ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มหลากหลายชนิด น้ำมันรำข้าว แป้งเบเกอรี แป้งเด็ก เครื่องสำอาง อุปกรณ์การแพทย์ หรือแม้กระทั่งคอนกรีตบล็อก ซึ่งล้วนมีคุณค่าที่น่าประทับใจ และสมควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มากขึ้น และในปีนี้เรายังคงรอรับชมนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ ที่จะร่วมส่งเข้าประกวดจากทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

คุณช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท Cloud & Ground จำกัด เผยมุมมองของคนรุ่นใหม่กับข้าวไทยในปัจจุบันว่า “ในฐานะผู้ร่วมจัดงาน Thailand Rice Fest เทศกาลกินข้าวใหม่และสินค้าข้าวสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับวงการข้าวไทย ผ่านประสบการณ์ “ชิมข้าว กินข้าว ซื้อข้าว ชมข้าว และทำกับข้าว” สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยผ่านสินค้าสร้างสรรค์ รู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยพลังจากข้าวและวัตถุดิบท้องถิ่นไทย จากการทำงานที่ผ่านมาทำให้ได้รู้จักกับ “ข้าวสรรพสี” (Rainbow Rice) ซึ่งเป็นข้าวที่ใบมีสีสันงดงามแตกต่างกันออกไป และได้เห็นโอกาสในการพัฒนาทุ่งนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงการใช้ประโยชน์จากใบข้าวมาผลิตเป็นโปรตีนทางเลือก และช่วยลดการเผาป่า แก้ปัญหาฝุ่นควันได้ ทำให้ได้รู้ว่า ข้าวไทยมีประโยชน์มากกว่าการรับประทาน หากใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไป ก็สามารถสร้างนวัตกรรมที่หลากหลายขึ้นมาได้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีนวัตกรรมจากข้าวอยู่ในมือ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ เพื่อแสดงศักยภาพของข้าวไทยในมิติใหม่ ๆ ขึ้นมาได้

Loading

Share this post


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า